Regulamin egzaminacyjny

I. Osoby uprawnione do przeprowadzania egzaminów

1. Egzaminy mogą przeprowadzać egzaminatorzy związkowi i klubowi z posiadanym stopniem min. IV Dan.
2. Egzaminatorzy związkowi mają prawo nadawania stopni do 1 cup włącznie, na terenie całego kraju.
3. Egzaminatorzy klubowi mają prawo nadawania stopni do 6 cup włącznie, jedynie w obrębie własnego klubu.

II. Częstotliwośćœ przeprowadzania egzaminów

1. Egzaminy na stopnie uczniowskie przeprowadzane są dwa razy w roku.
2. Prawo do trzeciego egzaminu w roku uczeń uzyskuje z chwilą odbycia dwóch obozów szkoleniowo-technicznych Taekwon-Do, tj. minimum 100 godzin praktyki potwierdzonych podpisami instruktorów prowadzących zajęcia na obozach. Instruktorzy ci muszą posiadać stopień minimum III Dan.

III. Dopuszczenie do egzaminu

1.Do egzaminu dopuszczone zostają osoby które na trzy miesiące przed egzaminem regularnie uczęszczają na treningi oraz opłacają składki członkowskie.

IV. Zakres promocji

1. Prawidłowo odbyty egzamin daje promocję o 1 cup.
2. Zawodnik może uzyskać promocję o 3 cup w przypadku gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać tylko jeden raz i jedynie w zakresie stopni do 6 cup.
3. Zawodnik może uzyskać promocję o 2 cup w przypadku gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać nie więcej niż 3 razy lub nie więcej niż 2 razy w przypadku gdy wcześœniej otrzymał już promocję o 3 cup.
4. Wszystkie promocje nadane w wyniku przeprowadzenia dodatkowych egzaminów nie mogą być wyższe niż o 1 cup.
5. W przypadku gdy poziom techniczny zdającego drastycznie lub wyraŸźnie odbiega od poziomu jaki powinien spełniać posiadający dotychczas stopień, egzaminator może nałożyć zakaz odbywania następnego egzaminu.
6. W przypadku, gdy zawodnik zdaje egzamin poza swoim macierzystym klubem, musi uzyskać zgodę na piœśmie od swojego trenera prowadzącego.

V. Egzamin

1. Każda osoba, która jest dopuszczona do egzaminu, zobowiązana jest do wypełnienia i wydrukowania karty egzaminacyjnej. Kartę należy pobrać ze strony www.tkd.pl
2. Osoby zdająca na stopień 6 cup i wyższe muszą też posiadać odpowiednią ilość desek:

  • mężczyźni od 18 roku życia – o grubości 2.5 cm
  • kobiety oraz mężczyźni od 14 do 18 roku życia –  o grubości 2 cm
  • każda osoba od 14 roku życia, wykonująca technikę Twimyo Nopi Apcha Busigi – jedna deska o grubości 1.5 cm

3. Opłatę za egzamin wnosimy u komisji egzaminacyjnej zaraz przed egzaminem, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłatę wnosimy w gotówce w odliczonej kwocie.
4. Do egzaminu przystępujemy w pełnym doboku.
5. Wszelkie urazy bądź kontuzje zgłaszamy komisji egzaminacyjnej przez egzaminem.

VI. Koszt egzaminu
1. Oficjalny cennik egzaminacyjny na stopnie uczniowskie w Polskim Zrzeszeniu Taekwon-Do I.T.F Choi Jung Hwa

2. Osoby zdające na stopnie pośrednie tj. 9 cup, 7 cup, 5 cup, 3 cup oraz 1 cup, zobowiązane są do zakupu pasa z belką poprzeczną
3. Osoby zdające na stopnie 6 cup i wyższe do egzaminu muszą doliczyć koszt desek, zgodnie z ilością na karcie egzaminacyjnej.